Pangagarantii saamine ei olegi nii raske

Igas ettevõttes on mõnikord nii, et uus toode või teenus sünnib vajadusest, millega kliendid ettevõtja poole pöörduvad. Nii hakkab pagaritöökoda jahu müüma ja kitarritehnik ise kitarre valmistama. Ning krediidiandja pangagarantiid pakkuma!

Finora keskne filosoofia on kliendile alati „jah” öelda ning, kui meilt hakati garantiide kohta uurima, otsustasime ka seda teenust osutama hakata. Tänaseks on meil igati esinduslik portfell: oleme väljastanud üle 200 garantiikirja kogumahus üle 6 miljoni euro. Aktiivseid garantiilepinguid on hetkel 1,5 miljoni euro ulatuses.

Miks see sind peaks huvitama? Väga lihtsal põhjusel: garantiide portfell pole Kopli tramm, mis ühel hetkel täis saab. Meie klientide hulka mahub lõpmata palju häid lambaid, kui üht tuntud eestikeelset ütlemist väänata. Kui sul on väike või keskmise suurusega ettevõte ja sa vajad garantiid, pole põhjust edasi otsida – sa oled oma parima võimaluse just leinud.

Finora on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis soovib pakkuda oma klientidele paindlikke ja soodsaid rahastamisvõimalusi. Ja eks garantiigi ole üks kriitilise tähtsusega finantstööriistu iga väikese ja keskmise suurusega ettevõtte elus.

1. Mis on pangagarantii ja kuidas see töötab?

Kõlab ehk keeruliselt, ent on tegelikult lihtne: garantii on garantiiandja tagasivõtmatu kohustus tasuda garantiisaajale kohe pärast kirjaliku nõude saamist summa, mis ei ületa garantiikirjas näidatut.

Garantii eesmärk on pakkuda garantiisaajale kindlustunnet ja kiiret rahalist hüvitist juhuks, kui lepingupartner (garantiitaotleja) jätab oma kohustused täitmata.

Pangagarantii on eraldiseisev tagatisinstrument, mis ei ole äritehinguga (näiteks ostu-müügilepinguga) juriidiliselt seotud.

Mida garantii „teeb”? Kuidas see sinu kui ettevõtja elu paremaks teeb?

Garantii

– aitab vähendada lepingust tulenevaid riske;
– võimaldab saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist;
– aitab vältida ettemakse(te)ga seotud riske;
– sobib väga erinevate riskide katmiseks.

2. Garantii liigid

Garantiisid on mitmesuguseid. Nagu ka ettevõtteid, mis neid pakuvad.

Finora garantiikirjad on laialt aktsepteeritud ning meie toode on aidanud ettevõtteid suhtlusel erinevate linna- ja vallavalitsuste, Riigi Kinnisvara ASi, Keskkonnaameti, Tallinna Linnavaraameti, Transpordiameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Soome Keskkonnaameti ning paljude suuremate ja väiksemate ehitusettevõtetega.

Millised on Finora pakutavad peamised garantiid? Aga palun:

– Pakkumusgarantii
– Täitmisgarantii
– Garantiiaja garantii
– Maksegarantii
– Ettemaksegarantii
– Finantstagatis

Järgnevalt peatume Finora levinumatel garantiidel veidi pikemalt.

Pakkumusgarantii

Pakkumusgarantiid on vaja (riigi)hangete tagatiseks. Riigihanked võivad esmapilgul väikeettevõtja jaoks kättesaamatuna tunduda. Sõna „hange” kuuldes kerkivad silme ette ületamatud nõudmised, mis tavalise väikeettevõtte osalemise juba eos välistavad.

Tegelikult on aga hankeid igasuguseid. Ka niisuguseid, millel õnnestub osaleda pisema haardega firmadelgi. Kuid garantiita on hankel raske osaleda.

Pakkumisgarantiid saab kasutada tagatisena garantiisaajale (ehk hanke korraldajale) garantiitaotleja tekitatud kahju korral, kui viimane küll osaleb hankel ning esitab garantiisaajale pakkumise, aga hiljem loobub pakkumisest (ennetähtaegselt) ja/või keeldub pakutud tingimustel lepingut allkirjastamast.

Täitmisgarantii

Täitmisgarantii on mõeldud tagatiseks ostjale ehk garantiisaajale juhuks, kui garantiitaotleja ei suuda kokkulepitud tähtaja jooksul täita lepingus kokku lepitud tingimusi. Täitmisgarantii võib tagada ka lepingust tulenevate trahvide (või muude kohustuste) tasumist.

Garantiiaja garantii

„Garantiiaja garantii” on naljakas sõnapaar, ent vägagi tõsine finantstööriist. Selle alusel tekib nõude esitamise õigus ostjal ehk garantiisaajal siis, kui ostetud kaubal või teenusel ilmnevad garantiiperioodi jooksul puudused, kuid garantiitaotleja keeldub nende kõrvaldamisest.

Maksegarantii

Maksegarantii aitab tagada garantiisaaja ees garantiitaotleja lepingujärgset maksekohustust. Kuni maksetähtaegadest korralikult kinni peetakse, ei sekku pank (või muu garantiiandja) maksete sooritamise käiku.

Ettemaksegarantii

Ettemaksegarantii on tagatiseks ostjale ehk garantiisaajale juhuks, kui garantiitaotleja ei tule lepingus näidatud tarnega toime ega ole võimeline tasutud ettemaksu tagastama. Garantiisaaja saab sel juhul nõuda ettemakstud summa tagastamist pangagarantii alusel.

Pole vähimatki põhjust meelt heita, kui sulle vajalikku pangagarantiid ülaltoodud nimekirjas ei ole. Edasta meile garantiinõude aluseks olev leping ja me leiame kindlasti lahenduse.

3. Tingimused

Millistel tingimustel Finora garantiid saab? Selgetel ja läbipaistvatel:

Garantii summa: alates 3000 €
Riskitasu: 5% aastas
Garantii periood: alates 3 kuud
Lepingutasu: 0,3% garantii summast (min 100 €)
Tagatis: ei ole alati nõutav (vajadusel era- või juriidilise isiku käendus)

Mõnest tingimusest paar sõna veel.

Mis asi on riskitasu?

Garantiitaotleja maksab garantii eest garandile riskitasu arvestatuna garantii summalt aasta baasil vastava garantii väljastamisest kuni aegumispäevani. Riskitasu määratakse iga taotluse puhul eraldi krediidikomitee otsusega ning see sõltub garantiitaotleja maksevõimest, varasemast maksekäitumisest, garantii summast, garantii liigist, tagatisvara likviidsusest ja garantii perioodist (tavapäraselt 5% aastas).

Kui suur on lepingutasu?

Lepingutasu on fikseeritud vastavalt hinnakirjale. Üldjuhul on tasu 0,3% garantii summast (kuid minimaalselt 100 €).

Kas tagatist on vaja ja kui jah, siis millist?

Pangagarantii puhul ei ole tagatis alati nõutav, kuid mõnikord võib vaja olla eraisiku käendust. Selleks sobib seotud isiku (omanik, juhatuse liige vms) käendus. Garantii puhul, mille summa ületab 50 000 €, ja garantiide puhul, mille tähtaeg on üle 6 kuu, on käendus üldjuhul kohustuslik.

4. Kuidas pangagarantiid saab?

Finora kliendid tunnevad meid kui erakordselt kiiret otsustajat. Kui sa meile esimest korda helistad, vaatame kohe otsa su ettevõtte avalikele andmetele (Creditinfo jne) ja anname esmase tagasiside mõne minutiga (kas oleme võimelised või valmis üldse pakkumist tegema). Nii jääb sul ära tüütu edasi-tagasi loksumine ja lisadokumentidega mässamine, millega paljud teised krediidipakkujad sind enne otsust kurnavad.

Garantii taotlemiseks on sul vaja läbi teha tavapärane laenutaotlemise protseduur:

– Esita taotlus koos garantii kohustusele viitava aluslepinguga
– Meie saadame üldjuhul 24 tunni jooksul sulle pakkumise
– Kinnita pakkumine, sõlmi leping ja maksa lepingutasu
– Meie edastame sulle allkirjastatud garantiikirja

Ei midagi keerulist niisiis. Hoopis vastupidi.

Natuke taustainfot kah, mis sind ehk oma plaanide seadmisel aitab.

Finora siiani populaarseim garantiitoode on pakkumusgarantii. Oleme väljastanud 115 pakkumusgarantiid kogusummas pea 2,5 miljonit eurot. Keskmine pakkumusgarantii summa on 20 000 €, kõige väiksem 3000 € ning suurim 100 000 €.

Nagu juba mainitud, on pakkumusgrantii suurepärane tööriist hangetes osalemiseks. Hankes osalemiseks kohustub pakkuja esitama pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi garantiiga või rahasumma deponeerimisega hankija arvelduskontole.

Tagatist ei vabastata peale võitja selgumist, vaid alles siis, kui leping võitjaga on sõlmitud või pärast hankes märgitud garantii lõpptähtaega (üldjuhul 3–4 kuud).

Enamasti osalevad ettevõtted mitmes hankes korraga, seega vajab pakkuja juba puhtalt hangetes osalemiseks väga suuri summasid, mis mitmeid kuid kinni seisaksid. Finora väljastab aga oma püsiklientidele pakkumusgarantii 1–2 päevaga ning pakkumusgarantiide puhul me tagatist ei nõua (ega reeglina ka käendust).

Garantiiaja garantiid on üldiselt pikemaajalised ning nende puhul on tavapärane küsida lisatagatist. Kui pangagarantii puhul on ka väiksemate summade korral tagatis kohustuslik (deposiit jne), siis meie väljastame väiksemates summades garantiid käendusega.

Täitmisaja garantiide puhul on nii perioodid kui ka garantiide summad väga erinevad, seega pole tagatis alati kohustuslik. Mis aga kõige olulisem: tagastame garantii ennetähtaegse lõppemise korral ka riskitasu kasutamata perioodi eest.

Niisiis – kui vajad garantiid, võta meiega kohe ühendust! Oleme aidanud kümneid ettevõtteid, küllap suudame aidata ka sind!

Finora