Privatumo politika

UAB  „Finora kreditas“ Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Finora kreditas UAB, juridinio asmens kodas 305156796, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno savo kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys jai pateiktus asmens duomenis. Prisijungdamas ir naudodamasis Bendrovės interneto svetainės paslaugomis, joje pateikdamas savo asmens duomenis, įskaitant ir paraiškos pateikimą Bendrovės paslaugoms gauti, lankytojas ir/ar potencialus klientas, patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.
 2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis tokius asmens duomenis pateikiant elektroninėmis priemonėmis (telefonu, el. paštu, interneto svetainėje).

Asmens duomenų tvarkymo principai

3. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Bendrovė gali įgalioti tvarkyti Jūsų asmens duomenis trečiuosius asmenis su sąlyga, kad su tokiais asmenimis Bendrovė sudarė sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo privalo laikytis konfidencialumo principo ir užtikrinti, kad būtų laikomasi šioje Politikoje ir teisės aktuose nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų.

5. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

6. Bendrovė tvarko Jūsų duomenis šioje Politikoje išvardintais tikslais ir tokia apimtimi bei tvarka, kaip to reikalauja teisės aktai.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

7. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų, t. y.:

 • siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, t. y. Jums kreipiantis dėl finansinės paslaugos suteikimo (įskaitant ir paraiškos Bendrovės interneto puslapyje pateikimą).
 • siekiant įvykdyti Bendrovei kaip duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę, pvz., saugant sutartis, apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas ar kt.
 • gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis, t. y. kai aiškiai sutinkate dėl duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, pvz., dėl tiesioginės rinkodaros;

8. siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų, t. y. siekiant apsaugoti duomenų valdytojo teises ir teisėtus interesus, pvz., darant telefoninių pokalbių įrašus. Bendrovė renka Jūsų duomenis vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais ir Jūsų sutikimu. Sutikimas gali būti gautas Jums pateikiant duomenis Bendrovei, o taip pat sudarant sandorius su Bendrove, kurie taip pat numato pagrindą Jūsų asmens duomenims tvarkyti.

9. Tuo atveju, jei norėdami naudotis Bendrovės paslaugomis, pateikiate paraišką Bendrovės interneto sveteinėje arba kreipdamiesi inerneto svetainėje nurodytais kontaktais, tai laikoma Jūsų sutikimu tvarkyti asmens duomenis šioje politikoje nurodytais tikslais ir apimtimi.

10. Lankytojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui el. paštu lithuania@finoracapital.eu.

11. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra mūsų prisiimti teisiniai ir komerciniai įsipareigojimai ir (arba) mūsų teisėtas interesas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Tvarkomų duomenų kategorijos

12. Bendrovė gali tvarkyti šias duomenų kategorijas šioje Politikoje išvardintais tikslais:

13. Jūsų asmens tapatybei nustatyti reikalingi duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris bei galiojimo laikas ir kt.

14. Mokumo ir mokėjimo įpročių vertinimui reikalingi duomenys: pajamų dydis ir šaltinis, įmokos pensijos kaupimui, esamų įsipareigojimų dydis, vertimasis ūkine ar individualia veikla, su darbu susiję duomenys, vertybiniai popieriai, indėliai, ekonominės veiklos informacija, pas dabartinį darbdavį dirbtų mėnesių skaičius, skolos bei kita su sutarties sąlygų pažeidimu susijusi informacija, prašymą suteikti paskolą susijusi informacija ir kt.

15. Finansinių paslaugų teikimui vertinant kliento mokumą gali būti tvarkomi:  verslo partnerių (fizinių asmenų) vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. Vietos ir/ar verslo adresas, demografiniai duomenys: šeimyninė padėtis, informacija apie sutuoktinį, išlaikytinių skaičius ir kt.

16. Susisiekimui reikalingi kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. pašto adresas ir kt..

17. Sutarčiai sudaryti reikalingi duomenys: banko sąskaitos numeris, įkeičiamo turto savininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, el. pašto adresa, tel. Numeris  ir kt.

18. Lankytojo profiliui sudaryti reikalinga informacija: profesija, išsilavinimas.

19. Kiti asmens duomenys, gauti iki sutarties sudarymo ir (arba) sudarytos sutarties vykdymo metu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

20. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Kredingumo/mokumo vertinimas.
 • Pasiūlymui suteikti paslaugas ar sudaryti sutartį pateikti.
 • Finansavimo paslaugų ų sudarymas ir vykdymas.
 • Tiesioginė rinkodara.
 • Klientų profilių kūrimas.
 • Mokėjimų ir skolų administravimas.
 • Lankytojų tapatybės nustatymas.
 • Teisinių prievolių vykdymas.
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

21. Jei duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Bendrovė turi teisę siųsti naujausią informaciją, naujienlaiškius ir teisinius pranešimus, kurie Jums gali būti įdomūs.

22. Bendrovė gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau Bendrovė nesukuria individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.

Asmens duomenų gavimas ir perdavimas

23. Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti Bendrovė pateikia užklausas ir ieško reikalingos informacijos įvairiuose duomenų šaltiniuose.

24. Bendrovė turi teisę gauti duomenis, įskaitant juridinio asmens vadovo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kt.) iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) potencialaus kliento mokumui vertinti. Tuo atveju, jei paslaugą tokiam asmeniui nesuteikiama, duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo atsisakymo suteikti paslaugą ir/ar sudaryti sutartį.

25. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis šiems tretiesiems asmenims: UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) admistruojamos kreditų biuro sistemos bei kitoms mokumą/ kreditingumą vertinančioms bendrovėms, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM, Valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, jei pagal įstatymą ar sutartis Bendrovė privalo jiems teikti tokią informaciją, taip pat duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, turint tikslą teikti tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimą, administruoti palūkanų kompensavimą, taip pat draudimo įmonėms, kad jos galėtų tvarkyti įsipareigojimų pagal atitinkamą paskolos, faktoringo, lizingo ar kreditavimo sutartį apskaitą tuo atveju, jeigu, sudarius paskolos, faktoringo, lizingo ar kreditavimo sutartį, prievolės, atsirandančios pagal sutartį, ir/ar įkeičiamas turtas būtų apdraustas Bendrovės naudai.

26. Bendrovės interneto svetainės tvarkytojui tuo tikslu, kad būtų užtikrintas tinkamas Bendrovės interneto svetainės veikimas, su Bendrove tam pačiamgrupei priklausančioms komercinėms bendrovėms, su Bendrovės veikla susijusiems advokatams bei kitiems konsultantams ir pašto, kurjerių ir kitas persiuntimo paslaugas teikiantiems subjektams, asmenims, kuriems yra perduoti iš Bendrovės sudarytų sutarčių kylantys reikalavimai.

27. Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

28. Šioje Politikoje nurodytais tikslais Bendrovė gali perduoti asmens duomenis tik Europos Sąjungai priklausančioms užsienio šalims.

Asmens duomenų tvarkymo terminai

29. Bendrovė įsipareigoja tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei yra būtina tais tikslais, kuriems jie buvo surinti ar reikalaujama pagal teisės aktus.

Bendovė saugos Jūsų asmens duomenis pasibaigus tarpusavio dalykiniams santykiams tiek, kiek tai būtina pareikšti, vykdyti ar ginti Bendrovės teisinius reikalavimus, ginant teisėtą interesą ar vykdant taikomų teisės aktų reikalavimus. Paprastai Bendrovė saugos Jūsų asmens 10 metų nuo dalykinių santykių pasibaigimo, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai, ši politika ir kiti Bendrovės vidaus teisės aktai nustato trumpesnius asmens duomenų saugojimo terminus.

Slapukai, naudojami tvarkant asmens duomenis

30. Bendrovė nuolat atnaujina svetainėje esančią informaciją. Jums aktualiausios informacijos rūšiai ir šios informacijos kanalui identifikuoti Bendrovė naudoja automatinį „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia užfiksuoti ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi Bendrovės interneto svetaine. Serveris, talpinantis Bendrovės svetainę, gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

31. Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės svetainės lankytojus turi  Bendrovės darbuotojai, dirbantys Bendrovės rinkodaros ir IT srityje, kurie yra atsakingi už interneto svetainės duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Taip pat prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba svetainės talpinimo paslaugas.

32. „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad šis paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įsipareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia.

33. Bendrovė surinktų statistinių duomenų analizei naudojimo terminas yra iki trejų metų.

Duomenų subjektų teisės

34. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:

 • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys buvo surinkti nesant teisinio pagrindo (pvz.: apgaulės būdu asmens duomenys buvo pateikti siekiant pradėti naudotis Bendrovės paslaugomis);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Esant techninėms galimybėms prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam asmens duomenų valdytojui.

35. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu lithuania@finoracapital.eu. Bendrovė įsipareigoja pateikti atsakymą apie asmens duomenų tvarkymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

36. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, lankytojas (klientas) turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Baigiamosios nuostatos

37. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.

38. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis. Apie pakeitimus Bendrovė praneša svetainėje bent prieš 30 dienų iki įsigaliojant pakeitimams.