Isikuandmete töötlemise tingimused

 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Finora Capital, registrikood 12324050, juriidiline aadress Tartu mnt. 10, Tallinn, 10145, e-post: info@finoracapital.eu (edaspidi Töötleja).
 1. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Finora Capital AS`ga suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt.
 1. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest:
  1. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu;
  2. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu;
  3. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info.
 1. Töötleja võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalselt ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise. Töötleja kasutab kahe Volitatud Töötleja teenuseid kliendiandmete analüüsil:
  1. Automatiseeritud skooringumudeli tehnilises lahenduses UNION Financial Technologies OÜ, reg. nr. 12266878, aadressiga Karamelli 6, Tallinn 11317;
  2. Kontoväljavõtete automatiseeritud analüüsi teostamisel SIA Nordigen Solutions, reg. nr. 40103982535, aadressiga, Liepajas 2-23, Riia, LV-1002;
  3. Krediidiregistri pidamisega seonduvalt DataMe OÜ, reg.nr. 12818421, aadressiga Uus 12, Tallinn, 10111. Kõik isikuandmed, mis on Finora Capitalile teatavaks saanud kliendi krediiditaotluste esitamisel, või krediidilepingutega seonduvalt edasise suhtluse käigus või mis on Finora Capitalile saanud kliendi kohta teatavaks muudest allikatest võidakse edastada DataMe OÜ-le. Andmete täpsem koosseis on toodud DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtetes, mis on kättesaadavad www.datame.eu. Andmeid töötleb  DataMe OÜ krediidiregistri pidamise ja haldamisega seonduvalt klientide krediidivõimelisuse ja maksekäitumise hindamiseks. Andmeid võib DataMe OÜ täiendada ja muuta ning väljastada tasuta või tasu eest kõikidele isikutele, kes on DataMe OÜ-ga vastava lepingu sõlminud, s.h. on õigus DataMe OÜ-lt saada kõiki kliendi kohta käivaid andmeid ka Finora Capitalil. DataMe OÜ poolt andmete töötlemine toimub vastavalt eelpool viidatud DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtetele.
   Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks AS Finora Capital.

   

 1. Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid:
  1. nimi;
  2. isikukood;
  3. kontaktandmed;
  4. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg;
  5. haridus;
  6. perekonnaseis;
  7. elukutse ja tööandja;
  8. andmed maksevõime kohta;
  9. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed.
 2. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega.
 3. Töötleja (ning isikud, kellele Töötleja võib andmeid edasi anda) töötlevad Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine;
  2. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine;
  3. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile;
  4. krediidihinnangute ning raportite koostamine;
 1. Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
  1. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud;
  2. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu;
  3. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
  4. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud;
  5. AS-ile Krediidiinfo, DataMe OÜ-le või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule;
 1. Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.
 1. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.
 1. Andmesubjekt peab esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need Töötleja esinduses ning esitades isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi, või saates elektrooniliselt allkirjastatud taotluse Töötleja eposti aadressile. Töötleja vaatab taotluse läbi 5 tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks.
 1. Finora Capitalil on õigus Isikuandmete töötlemise tingimusi ühepoolselt muuta teatades muudatustest klientidele kodudulehel internetis või muul viisil (näiteks e-posti teel) vähemalt 30 päeva enne muudatuste jõustumist ette.


Küsimuste korral pöörduge palun info@finoracapital.eu või helistage 658 1300.