Isikuandmete töötlemise tingimused

  1. Üldsätted

1.1. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital (edaspidi Töötleja) töötleb Teie, sh Isikuandmete Kaitse Seaduses (edaspidi IKS) mainitud Andmesubjektide (IKS §8 tähenduses) isikuandmeid. Käesolevate tingimuste allkirjastadmisega Teie kinnitate, et kasutate või olete avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital’i teenuseid. AS-ga Finora Capital suhtesse astumisel annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

  1. Isikuandmete töötlemise alus

2.1. AS Finora Capital võtab Teie andmeid tuginedes Eesti Vabariigi õigusaktidele ja Teie nõusolekule. Nõusolek võib olla saadud Teie enda poolt AS-le Finora Capital edastatud andmetest (näiteks laenutaotluse kaudu), Teie poolt AS Finora Capital kaudu sooritatud tehingute kaudu, riiklikes ja eraõiguslikes registrites Teie kohta hoitavast infost.

2.2. Töötleja võib volitada Teie isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud hoidma töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalselt ning tagama IKS tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus.

Töötleja kasutab kahe Volitatud Töötleja teenuseid kliendiandmete analüüsil:

2.2.1 Kontoväljavõtete automatiseeritud analüüsi teostamisel SIA Nordigen Solutions, reg. nr. 40103982535, aadressiga, Liepajas 2-23, Riia, LV-1002;

2.2.2 Krediidiregistri pidamisega seonduvalt DataMe OÜ, reg.nr. 12818421, aadressiga Uus 12, Tallinn, 10111. Kõik isikuandmed, mis on Finora Capitalile teatavaks saanud kliendi krediiditaotluste esitamisel, või krediidilepingutega seonduvalt edasise suhtluse käigus või mis on Finora Capitalile saanud kliendi kohta teatavaks muudest allikatest võidakse edastada DataMe OÜ-le. Andmete täpsem koosseis on toodud DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtetes, mis on kättesaadavad www.datame.eu. Andmeid töötleb DataMe OÜ krediidiregistri pidamise ja haldamisega seonduvalt klientide krediidivõimelisuse ja maksekäitumise hindamiseks. Andmeid võib DataMe OÜ täiendada ja muuta ning väljastada tasuta või tasu eest kõikidele isikutele, kes on DataMe OÜ-ga vastava lepingu sõlminud, s.h. on õigus DataMe OÜ-lt saada kõiki kliendi kohta käivaid andmeid ka Finora Capitalil. DataMe OÜ poolt andmete töötlemine toimub vastavalt eelpool viidatud DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtetele.

Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks AS Finora Capital.

2.3. AS Finora Capital töötleb Teie andmeid punktis 4 toodud eesmärkide saavutamiseks ja selle ulatuses ja korras seni, kuni see on vajalik õigusaktides (sh KAVS § 47 lg 5) või käesolevates andmete töötlemise põhimõtetes toodud andmete töötlemise eesmärkidest tulenevalt.

  1. Töödeldavate andmete kategooriad

AS Finora Capital võib töödelda 7 järgmist andmete kategooriat punktis 4 loetletud eesmärkide saavutamiseks:

3.1. Teie tuvastamiseks vajalikud andmed, sh nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg jms

3.2. Maksevõime ja -käitumise hindamiseks vajalikud andmed, sh sissetuleku suurus ja allikas, kogumispensioni maksed, olemasolevate kohustuste suurus, tänase tööandja juures töötatud kuude arv, maksehäire registri raport, võlgnevuste seis ja muu lepingutingimuste rikkumisega seotud info, taotletavat laenutoodet puudutavat info jms

3.3. Ühenduse võtmiseks vajalikud kontaktandmed, sh elukoha aadress, telefon, e-posti aadress jms

3.4. Lepingu vormistamiseks vajalikud andmed, sh pangakonto number, maksekuupäev jms

3.5. Andmesubjekti varaga ehk kinnistu, korteriomandi, hoonestusõiguse, korterihoonestusõiguse või mõttelise osaga kinnistust seotud ja vastavatest registritest (Kinnistusraamat, Ehitisregister jm) saadud info

3.6. Kliendiprofiili kujundamiseks vajalikud andmed, sh elukutse, haridus

3.7. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed.

  1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

AS Finora Capital töötleb Andmesubjekti andmeid eelkõige laenude väljastamiseks ja sellega seotud tegevuste teostamiseks, näiteks:

4.1. Kogub ja salvestab Teie käest saadud ja/või avalikult kättesaadavat infot vajalikesse andmebaasidesse ning teostab päringuid AS-i Creditinfo, Registrite ja Infosüsteemide Keskusesse, Pensionikeskusesse jt Teie laenutaotluse menetlemiseks vajalikesse andmebaasidesse.

4.2. Töötleb selleks vajalikus mahus neid andmeid, et Teiega seotud krediidilepingut ette valmistada ja hallata, sh teenust ja/või kaupa pakkuda, isikutuvastamist teostada, krediidivõimekust ja maksekäitumist hinnata, Teiega kontakti hoida, krediidilepingu täitmist jälgida, Teiega seotud vara hindamist teostada jms

4.3. Kogub ja salvestab nii kehtivate kui ka lõppenud lepingute ja/või taotluste teatud andmete komplekti klientide profiili loomiseks ja laenuotsustamise protsessis kasutatava skooringu efektiivistamiseks ja täiendamiseks

4.4. Lisaks eeltoodule võib AS Finora Capital töödelda Teie isikuandmeid oma seadusest tulenevate õiguste kasutamiseks ja kaitsmiseks ning kohustuste täitmiseks.

  1. Isikuandmete edastamine

5.1. Krediidivõimelisuse, maksekäitumise hindamise ja teiste p4 mainitud eesmärkide saavutamiseks Töötleja teeb päringuid ja hangib vajalikku infot erinevatest andmeallikatest. Lisaks Töötlejal on õigus edastada isikuandmed järgmistele kolmandatele isikutele: Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu, Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud.

5.2. Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

5.3. Käesolevates andmete töötlemise põhimõtetes toodud eesmärkidel andmete töötlemiseks võib Töötleja edastada isikuandmeid vaid Euroopa liidus olevatesse välisriikidesse.

  1. Andmesubjekti õiguste kaitse, tingimuste muutmine ja jõustumine

6.1. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik IKS-st tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka AKI poole. AKI veebileht asub aadressil www.aki.ee.

6.2. Andmesubjekt peab esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need Töötleja esinduses ning esitades isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi, või saates elektrooniliselt allkirjastatud taotluse Töötleja e-posti aadressile. Töötleja vaatab taotluse läbi 5 tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks.

6.3. AS-l Finora Capital on õigus Isikuandmete töötlemise tingimusi ühepoolselt muuta tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele. Töötleja teatab muudatustest klientidele kodudulehel internetis või muul viisil (näiteks e-posti teel) vähemalt 30 päeva enne muudatuste jõustumist ette.